Dagsorden generalforsamling den 13. januar 2017 kl. 16.30

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
  4. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelse om ansvarsfrihed.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg

       Næstformand (modtager ikke genvalg)

       Kasserer (modtager ikke genvalg)

       Sekretær (modtager ikke genvalg)

       Bestyrelsesmedlem 1 år (modtager ikke genvalg)

       2 suppleanter

       Revisor

       Revisorsuppleant

      2 kredsrepræsentanter

7. Eventuelt

Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden (sussithomasen@gmail.com) senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

Dagsorden generalforsamling

* * * * *

Nye træningsmuligheder i kredsen

NYT NYT

Ringtræning/udstillingstræning ved kredsens avlsvejleder Dote Jensen starter på Kreds 23's træningsplads lørdag den 14. oktober 2017 kl 11.00.

Træning vil foregå lørdage efter forudgående opslag på facebook.

Evt. spørgsmål til avlsvejleder Dorte Jensen på telf. 60105761 eller mail: teamrapi@gmail.com

 

NYT NYT

Sporhold med Else-Marie Grøn som træner.

Det kommer til at foregå om søndagen på lånte marker.

Pris 400kr/10 gange 1. Træningsgang er søndag d. 22/10-17.

Hvis du ønsker at deltage, så kontakt formanden, Sussi, på telefon 60925874, eller mail: sussithomasen@gmail.com

 

* * * * *

Rikke Marstrand og Jen-Agers Ready blev nr. 8 til WUSV VM 2017 i  Tilburg, Holland med ialt 278 point (95-93-90)

Rikke til VM 2017

Træningsdatoer 1. kvartal 2018

Her kan du se oversigten over hold og trænere samt priser og træningsdatoer for efteråret 2017 Træningsdatoer 

 
Se mere om hold og trænere her:
Hold/trænere

 

*OBS* Nyt reglement! Læs det venligst HER

*VIGTIGT*

Benyt venligst asfaltvejen Oksebrovej, når du kører til kredsen.

Benyt venligst p-pladsen og ikke hold ikke på vejen langs træningsbanen.
Mvh bestyrelsen

 

OBS OBS OBS AL TRÆNING FOREGÅR PÅ VORES NYE PLADS 

LANGØRE 3, 4200 SLAGELSE