Generalforsamling den 14. februar 2017.

Formanden bød velkommen.

15 stemmeberettigede medlemmer var mødt.

  1. Valg af dirigent

Else Loft foreslået og valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der var ingen indsigelser imod indkaldelsen.

 

  1. Valg af 2 stemmetællere

John Christensen og Allan Din foreslået og valgt uden modkandidater.

 

  1. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse

Kredsformanden aflagde beretning og fremlagde beretningen til godkendelse. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen godkendt.

 

  1. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

Kredskassereren forelagde det reviderede regnskab til godkendelse. John Nielsen spurgte til dyrlægeregningen. Skal man ikke selv være forsikret. Det var en figurant som havde ramt en hund i øjet. Kredsen valgte at betale da selvrisikoen var større end beløbet vi skulle betale og så blev sagen lukket. Der var ikke flere spørgsmål. Regnskabet godkendt og der blev meddelt ansvarsfrihed.

 

  1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

  1. Valg

Formand (Sussi modtager genvalg)

Ingen modkandidater. Sussi Thomassen genvalgt for 2 år.

 

Næstformand 1 år (Rina modtager genvalg)

Ingen modkandidater. Rina Jensen valgt for 1 år.

 

Bestyrelsesmedlem (Tom modtager genvalg)

Ingen modkandidater. Tom Klinge valgt for 2 år.

 

2 suppleanter

Louise Hooge og Malene Arvedsen. Der forelå skriftligt tilsagn fra Malene Arvedsen.

Ingen modkandidater. Louise Hooge og Malene Arvedsen valgt som suppleanter.

 

Revisor

Bibber Johansen foreslået og valgt uden modkandidater.

 

Revisorsuppleant

John Christensen foreslået og valgt uden modkandidater.

 

2 kredsrepræsentanter (Else og Sussi)

Else Loft og Sussi Thomassen foreslået og valgt uden modkandidater.

 

  1. Eventuelt

Sussi havde 3 10-års nåle til Lene Christensen, Dorthe Dam  og Bo Jensen.

 

Bo Bødker forklarede vedrørende kommende arbejdsdage, at foruden færdiggørelse af diverse småting, er der også ønske om opsætning af et læskur på træningspladsen.

Michael Hansen spurgte om tilbagemelding vedrørende parkeringspladser ved træningsarealet. Formanden oplyste at der ikke rigtigt var noget nyt. Det koster 383.000 kr. for anlæggelse af 30 parkeringspladser. Vi har tilbudt at indskyde 10.000 kr. De andre foreninger på arealerne har ingen interesse i flere parkeringspladser. Kommunen har også afvist at opsætte lys langs vejen op til træningsarealet.

Bo Bødker tilføjede vedrørende regnskabet, at det var kedeligt at vi havde mistet OK som sponsor. Der har været flere tilfælde hvor vi er mødt op til et arrangement i byen, men hvor OK afviser at vi har været der. Vi vil søge igen. Vi har fået en supersponsor. Tom Klinges arbejdsgiver har lovet at ville støtte. Kredsens medlemmer må meget gerne forhøre sig om mulige fremtidige sponsorer. Vi har ikke midlerne til at lave annoncering af den kommende indskrivning. Der bliver opsat opslag og delt flyers ud. Erik Loft havde bemærkninger vedrørende OK.

Anni Hansen og Sussi Thomassen er i gang med at forsøge at blive vært ved flere kurser fra hovedklubben,  så vi få lidt indtægter. John Christensen vil hjælpe til i køkkenet.

 

Michael Hansen spurgte om der var planer om afholdelse af prøvedag. Formanden oplyste, at man forventer en prøvedag sidst på foråret.

 

Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og en god tone, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.